سامانه اس.ام.اس اداره آموزش وپرورش
1389/08/09
سامانه اس.ام.اس  اداره آموزش وپرورش

جهت دریافت اطلاعات زیر  یک عدد طبق جدول  زیر را میتوانید ارسال نمایید

با ارسال 

            1  =  اطلاعات صندوق وام ضروری  
            2  =  اطلاعات صندوق وام خدمات معلم 
            3  =   اطلاعات فیش حقوقی
            4  =   ؟
            5  =   ؟
            6  =   ؟
            7  =   ؟
            8  =   ؟
            9  =   ؟
            0  =   ؟
          
        به شماره 20  700  68  0913  درخواست شما دریافت وپاسخ ارسال میشود