به نام خدا
توجه توجه توجه...
 ثبت نام وام این ماه روزسه شنبه دوازدهم دی ماه ازساعت 12ظهرانجام می شود.وپرداخت وام تادهم ماه بعدانجام خواهدشد.