به نام خدا
توجه توجه توجه...
باعنایت به برخورد دوازدهم آبان ماه باروزجمعه ، ثبت نام وام این ماه روزشنبه سیزدهم آبان ماه ازساعت 12ظهرانجام می شود.وپرداخت وام تادهم ماه بعدانجام خواهدشد.