به نام خدا
توجه توجه توجه...
 ثبت نام وام این ماه روزپنجشنبه دوازدهم بهمن ماه ازساعت 12ظهرانجام می شود.وپرداخت وام تادهم ماه بعدانجام خواهدشد.