قابل توجه متقاضیان دریافت وام
ازاین پس جهت ثبت نام وام به آدرس: http://vamnajedu.ir  مراجعه فرمائید.