قابل توجه اعضای محترم صندوق های وام:
به علت مصادف شدن دوازدهم بهمن ماه با روز جمعه ، همکاران واجد شرایط وام می توانند روز شنبه سیزدهم بهمن ماه ، ساعت 12 ظهرازطریق همین سایت تقاضای خودرا ثبت نمایند.