قابل توجه اعضای صندوق های وام :
باتوجه به برخورد روز دوازدهم مهر ماه با روز جمعه سایت انتخاب وام شنبه سیزدهم مهرماه ساعت 12:00 ظهر باز می شود وتاپایان اعتبار هر صندوق پذیرای ثبت نام افراد واجد شرایط می باشد.